Nákupní košík Položek: 0
Cena: 0,- Kč
PorovnatPorovnat0

Reklamační řád

Společnosti B&BC, a.s., IČ: 64832783 pro vyřizování práv z odpovědnosti za vady prodané věci v případech, kdy kupujícím je konečný spotřebitel.


1. Tento reklamační řád řeší vyřizování práv z odpovědnosti za vady prodávané věci (zboží), ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dále v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

3. Kupující je povinen prodávanou věc s potřebnou péčí při převzetí ihned prohlédnout, což platí přiměřeně i v těch případech, kdy vady prodávané věci jsou zjistitelné až po otevření obalu kupované věci. Kupující může požadovat, pokud to povaha věci připouští, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby mu byla její činnost předvedena.

4. V případě, že věc při převzetí kupujícím má zjevné vady, tj. není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny prodávané věci nebo od smlouvy ustoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo mohl vědět, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věcí v záruční době (záruka). Záruční doba na dodávané výrobky je 60 měsíců, záruční doba na obchodní zboží je 24 měsíců. V případě, že výrobce poskytuje na výrobek záruční dobu delší než je zákonem stanovených 24 měsíců, je možné uplatňovat vady z prodaného zboží i v takové lhůtě, ale pouze v takovém případě, kdy budou dodrženy podmínky možnosti reklamace stanovené výrobcem. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

6. Záruka na prodané věci se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním.

7. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu uveden způsob použití prodané věci, nelze uplatnit záruku v případech, kdy nebyly splněny pokyny návodu.

8. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, a to bez zbytečného odkladu, kdy měl možnost si věc prohlédnout, nejpozději však do uplynutí stanovené záruční doby. Kupující je povinen reklamovat zjištěné zjevné vady prodané věci zásadně před jejím použitím(zabudováním do stavby). Na reklamace barevných a rozměrových odchylek, vad povrchové úpravy a jiných zjevných vad prodané věci po jejím použití (zabudování do stavby) nelze brát zřetel.

9. Koupi reklamované věci je kupující povinen prokázat dodacím listem nebo dokladem o nákupu a podle možnosti předložit i vadnou věc k posouzení nebo jinak umožnit prodávajícímu prohlídku předmětu reklamace.

10. Ve včasné reklamaci musí kupující uvést konkrétní vadu (vady) pro dané věci, resp. označit vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití a musí sdělit, jaké konkrétní právo z vadného plnění vůči prodávajícímu uplatňuje.

11. Splní-li kupující předpoklady pro reklamaci vady podle tohoto reklamačního řádu,prodávající příjme reklamaci k vyřízení; v opačném případě reklamaci odmítne. V jednoduchých případech prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 30ti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Osobou kompetentní k rozhodnutí o odmítnutí reklamace na straně prodávajícího je manažer kvality obchodního střediska prodávajícího nebo jím pověřený pracovník.

12. Jde-li u oprávněné reklamace o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupit od kupní smlouvy.

13. Jde-li v oprávněné reklamaci o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se považuje, pokud se stejná vada vyskytne znovu po předchozích třech opravách.


14. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

15. Práva z odpovědnosti za vadné plnění, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna záruční době.

16. Dojde-li k výměně zboží na základě uznané reklamace, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součásti věci, na kterou byla poskytnuta záruka.

17. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Reklamační řád společnosti B&BC, a.s., IČ: 64832783 pro vyřizování práv z vadného plnění v případech, kdy kupujícím je konečný spotřebitel

18. V případě, že budete námi dodávané zboží chtít reklamovat, zašlete nám nejprve na adresu obchod@babc.cz stručný popis závady a náš pracovník Vám do pěti pracovních dnů sdělí další postup.

Zákaznická nabídka

Obchodní podmínky

O firmě

Infomrace o využívaní webu

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací