Porovnat
Všechny kategorie
Uživatelské menu
Všechny kategorie

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě B&BC e-shop.cz, jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je firma B&BC,a.s., IČO: 64832783, DIČ: CZ 64832783 a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, telefonů či písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele (prodávajícího) a jeho zákazníků (kupujících).


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním)objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. V případě, že je zboží nestandardní povahy či se jedná o zakázkové zboží (podlimitní výroba, zakázková výroba, speciální povrchy, barvy atd.), bude požadována záloha ve výši 100% z ceny zboží. Pokud nebude tato záloha zálohovou fakturou zaplacena, nedojde k objednání zboží a vytvoření kupní smlouvy. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Upozornění k objednávkám!

Pro veškeré doplňující údaje k objednávkám, např. pro upřesnění objednávané barvy, typu nebo provedení výrobku (pokud toto není dostatečně dáno přímo položkou katalogu) nebo pro případné další upřesňující údaje, vzkazy a požadavky na prodávajícího je určeno okno, které se zobrazí v dolní části formuláře při vyplňování způsobu dopravy a platby zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem objednávky či jiným způsobem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává dodavateli souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem).

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné

Zboží je dodáváno s dopravou, není-li při objednávce sjednáno jinak. Při objednávce zboží, které je vyráběno na zakázku, budete vyzváni k uhrazení zálohové faktury ve výši min. 100% ceny objednaného zboží na účet firmy B&BC a.s., č.ú. 5003201636/5500 (Raiffeisenbank a.s.). Zboží bude vyrobeno po jejím uhrazení.

Expediční lhůty:

Zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději pátý pracovní den po obdržení objednávky. Dodavatel si však vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, pokud zboží není momentálně skladem nebo pokud se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O delší expediční lhůtě bude zákazník v každém jednotlivém případě vždy neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově vyrobit, bude celá objednávka pozastavena a zákazník bude informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) za druhou zásilku.
V akutních případech je dodavatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po odsouhlasení účtovány vícenáklady s tím spojené.
Dodavatel si vyhrazuje právo, že v případě nadměrné velikosti, váhy nebo větším počtu balení objednaného zboží nebo v případě nadstandardního požadavku zákazníka na způsob či termín dodání (např. dodání mimo běžnou provozní dobu) bude dopravné sjednáno individuálně. Vždy však bude se zákazníkem předem dohodnuto a jím i odsouhlaseno.

IV. Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, atd.), bude zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem, SMS či telefonicky - v závislosti na dostupném kontaktu) se žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. Není-li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše uvedených kontaktů, bude objednávka stornována. Bude-li zákazníkem požadováno opětovné odeslání zásilky, doúčtuje se k celkové ceně zásilky manipulační poplatek ve skutečné výši poštovného či dopravného. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. Zákazníka, je-li to možné, na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup tohoto zákazníka možný pouze po zaplacení plné ceny objednávky předem (převodem na účet či poštovní složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky bude zrušeno.

V.Reklamace

Veškeré nabízené zboží je buď naším výrobkem nebo pochází od renomovaných výrobců, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Záruční doba:

Na naše dodávané výrobky se vztahuje záruční doba 60 měsíců. Na obchodní zboží jiných výrobců se vztathuje záruční doba dle záručních podmínek konkrétního výrobce. Minimální záruční doba činí 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na:

Vady způsobené neodbornou pokládkou, nevhodným upevněním výrobku na přepravním prostředku či jeho používáním nesprávným způsobem v rozporu s návodem k použití, vady způsobené běžným opotřebením výrobku, jeho mechanickým poškozením nebo vady způsobené v důsledku živelných pohrom (např. povodeň, požár apod.)


Kontrola zboží při jeho převzetí:

Při obdržení zásilky je třeba ihned zkontrolovat úplnost dodávky, její soulad s připojenými dodacími listy a především neporušenost obalu zboží. Zboží expedujeme na paletách EUR nebo je námi dodatečně opatřeno obalem, který při standardním zacházení se zásilkou zaručuje jeho dostatečnou ochranu po celou dobu přepravy. Proto jakéhokoli porušení obalu řešte ihned s pracovníkem dopravní služby sepsáním protokolu či odmítnutím dodávky jako celku. O této skutečnosti je třeba též informovat pracovníka prodávajícího (uveden v kontaktech). Toto oznámení je nutno učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou a má se to, že zboží bylo dodáno řádně.

Jak reklamovat:

K dodávce je vždy přiložen dodací list a faktura. Účinné uplatnění reklamace je vždy podmíněno prokázáním nákupu reklamovaného zboží. Výrobky je možno reklamovat pouze u prodejce, tedy u provozovatele internetového obchodu. V tom případě informujte našeho obchodního zástupce nebo pracovníka uvedeného v kontaktech (e-mailem nebo telefonicky). Ten s Vámi projedná další postup v této záležitosti. Pro řádné uplatnění reklamace u nás je dostatečným dokladem dodací list, kopie dokladu o nákupu zboží (faktura) a podrobný popis reklamované závady. Nevyskytuje-li se závada trvale, je nutno jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Výrobek musí být k reklamaci dodán v originálním obalu a musí být kompletní. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující, pokud není dohodnuto o vyřízení reklamace jinak.
O způsobu vyřízení reklamace rozhodne náš reklamační technik ihned po vizuální kontrole zboží na místě dodání, ve složitějších případech pak do 30 pracovních dnů. Vyřízení je možné výměnou vadného zboží za nové nebo vrácením kupní ceny, přičemž způsob vyřízení reklamace závisí pouze na rozhodnutí reklamačního technika a nelze se jej domáhat. Reklamace bude vyřízena v době co nejkratší, nejdéle však do 30 - ti dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Reklamační řízení je ukončeno dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. V případě oprávněné reklamace pak dopravu zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. A to za předpokladu, že zboží nebylo používáno ani žádným způsobem poškozeno a je vráceno v originálním nepoškozeném balení, včetně veškeré přiložené dokumentace (dodací list, faktura, výrobní štítek atd.).

VII. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dojde k vyprodání zásob zboží, jež má být předmětem koupě, nebo je-li takové zboží nedostupné.

Smluvní strany se však mohou dohodnout, že v rozsahu ostatního objednaného zboží, které není vyprodané ani nedostupné, bude kupní smlouva splněna za původně sjednaných podmínek. Tato dohoda musí být učiněna písemně.

 

 

Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

Zboží bylo vloženo do košíku

Zobrazit košík
Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později